ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ในนาม “ศาลรัฐธรรมนูญ” ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ขึ้นประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง (17/10/2563)


เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยภริยา และนายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายจิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และข้าราชการสำนักงาน ศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ในนาม “ศาลรัฐธรรมนูญ” ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ขึ้นประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลาการเปรียญ ชั้น ๑ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จากนั้นเวลา ๑๕.๑๕ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์พระราชาคณะ แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ และในเวลา ๑๖.๑๙ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์พระราชาคณะ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าพระกฐิน