ประธานศาลรัฐธรรมนูญ รับมอบเข็มเกียรติยศธรรมศาสตร์สามัคคีอันเป็นการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น (05/11/2563)


เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ รับมอบเข็มเกียรติยศธรรมศาสตร์สามัคคีอันเป็นการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เนื่องในงานวันธรรมศาสตร์สามัคคี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี