ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา (16/11/2563)


เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม รุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ในหัวข้อ "การศึกษารัฐศาสตร์ว่าด้วยรัฐกับรัฐธรรมนูญ” ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา