เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้นายบุญเสริม นาคสาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร กล่าวต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (26/11/2563)


เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มอบหมายให้นายบุญเสริม นาคสาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร กล่าวต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง "บทบาท หน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญแก่คณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน ๖๒ คน ณ ห้องออกนั่งพิจารณาคดี ชั้น ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร