ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (04/12/2563)


เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ตามเป้าหมายการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ ณ ห้อง TEMPO GRAND ชั้น ๘ โรงแรมนารา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร