ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญ ณ โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (17/12/2563)


เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร ตามยุทธศาสตร์ของศาลรัฐธรรมนูญ โอกาสนี้ นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายวิรุฬห์ แสงเทียน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายจิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายนภดล เทพพิทักษ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย โดยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ บรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ” ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามภารกิจงานที่รับผิดชอบ มีความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา