ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (19/02/2564)


เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ที่ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายในครั้งนี้ จำนวน ๒๑ ราย ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร