ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ร่วมในการศึกษาดูงานของหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๙ (03/03/2564)


เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ให้เกียรติเป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงานของผู้ศึกษาอบรมหลักสูตร "หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ ๙ โดยมี นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายจิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมในคณะศึกษาดูงาน โดยรับฟังการบรรยาย หัวข้อ "ศาลยุติธรรมกับการดำรงหลักนิติธรรม” โดยนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา ณ ศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จากนั้น รับฟังการบรรยาย หัวข้อ "การบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ในภาวะวิกฤต” โดยนายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ณ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซอยรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร