สรุปเรื่องค้างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ


สรุปเรื่องค้างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ( (๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓)

๑. คดีตามคำร้องทั่วไป
๑.๑ ศาลยุติธรรม รวม ๖ เรื่อง
- แยกตามปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑ เรื่อง

พ.ศ. ๒๕๖๓ ๕ เรื่อง
 - แยกตามศาล ศาลแพ่ง
๑ เรื่อง
ศาลจังหวัดนครพนม ๑ เรื่อง

ศาลจังหวัดตะกั่วป่า
๑  เรื่อง

ศาลแขวงดุสิต ๑ เรื่อง

ศาลล้มละลายกลาง ๒ เรื่อง
๑.๒ ศาลปกครอง รวม ๒ เรื่อง
- แยกตามศาล  พ.ศ. ๒๕๖๓
๒  เรื่อง
  ศาลปกครองกลาง ๑ เรื่อง

ศาลปกครองพิษณุโลก ๑ เรื่อง
๑.๓ ประธานสภาผู้แทนราษฎร รวม ๒  เรื่อง
                       - แยกตามปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒  เรื่อง
๑.๔ ผู้ตรวจการแผ่นดิน รวม ๑  เรื่อง
- แยกตามปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑ เรื่อง

รวม ๑ เรื่อง
๒. คดีฟ้องต้องตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙รวม ๑  เรื่อง
- แยกตามปี
พ.ศ.  ๒๕๖๓
๑  เรื่อง
๓. คดีฟ้องต้องตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓

รวม ๔ เรื่อง
- แยกตามปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๔ เรื่อง

รวมทั้งสิ้น ๑๖  เรื่อง