สรุปเรื่องค้างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ


สรุปเรื่องค้างพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ( ๑๙  ตุลาคม  ๕๖๔)

๑. คดีตามคำร้องทั่วไป
๑.๑ ศาลยุติธรรม รวม ๖ เรื่อง
- แยกตามปี  พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒ เรื่อง

พ.ศ. ๒๕๖๔
๔ เรื่อง
 - แยกตามศาล ศาลอุทธรณ์ 
๒ เรื่อง

ศาลอาญา
๑ เรื่อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ๑ เรื่อง

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ๑ เรื่อง

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ๑ เรื่อง
๑.๒  ศาลปกครอง รวม ๔ เรื่อง
- แยกตามปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ ๔ เรื่อง
- แยกตามศาล ศาลปกครองสูงสุด ๑ เรื่อง


ศาลปกครองกลาง ๓ เรื่อง
๑.๓  ประธานสภาผู้แทนราษฎร รวม ๒ เรื่อง
- แยกตามปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑ เรื่อง

พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑ เรื่อง
๑.๔ คณะกรรมการการเลือกตั้ง

รวม ๑ เรื่อง
- แยกตามปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง
๒. คดีฟ้องต้องตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙รวม ๑  เรื่อง
- แยกตามปี
พ.ศ. ๒๕๖๓
๑  เรื่อง
๓. คดีฟ้องต้องตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๑


รวม ๑ เรื่อง
- แยกตามปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑  เรื่อง
๔. คดีฟ้องต้องตรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓

รวม ๗ เรื่อง
- แยกตามปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ๗ เรื่อง
รวมทั้งสิ้น ๒๑ เรื่อง