โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (06/04/2561)


             เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ต่อจากนั้นจัดให้มีพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ลงนามร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และโครงการดังกล่าวได้จัดให้มีการอภิปรายในเรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับหลักนิติธรรมประชาธิปไตย และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายมนตรี กนกวารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายสุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุรัช คมพจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคุณทวีพร คงแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นวิทยากร 
           และในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้จัดให้มีการแข่งขันตอบปัญหาด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและบทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผลการแข่งขันตอบปัญหา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีพัทลุง ทีม ๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ทีม ๒ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ทีม ๒ และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายบุญเสริม นาคสาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร ร่วมเป็นกรรมการผู้แทนจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และมอบรางวัลดังกล่าว